e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
KategorieReklama:

Obchodni podminky

1. Úvodní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) platí při nákupu v internetovém obchodě http://abazeny.eshop-zdarma.cz provozovaném Lovitas s.r.o., se sídlem Rybná 716/24 město : 110 00 Praha, IČ 025 287 46 (dále jen „prodávající“).
 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a obě jsou vyhotoveny v českém jazyce. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání, od obchodních podmínek odlišných, mající před ustanoveními obchodních podmínek přednostní uplatnění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž novým zněním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 4. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně a dostatečně seznámil, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 5. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako NOZ). 
 6. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka (čl. 3.) učiněná kupujícím na http://abazeny.eshop-zdarma.cz je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky“ na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v potvrzení o přijetí objednávky jiný údaj, než který v objednávce uvedl kupující, je povinen neprodleně kontaktovat telefonicky nebo emailem prodávajícího. Objednávka a potvrzení jejího doručení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany smluvního vztahu mohou seznámit. 
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy, a zároveň dává výslovný souhlas k použití automatického telefonního systému, faxového přístroje a automatickému rozesílání elektronické pošty. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Prodávající není jakkoliv povinen k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je s ní srozuměn.
 4. Prodávající zajišťuje dodávky objednaného zboží (věci) pouze v rámci území České republiky a Slovenské republiky, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
 5. Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.

3. Způsob objednání a cena zboží včetně platebních podmínek

 1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, či do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající má možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Kupující pro objednání zboží vyplní tzv. “objednávkový formulář” (dále jen “objednávka”) obsahující zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 3. Kupující uhradí prodávajícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží takto:
  • A. Platba dobírkou
   Cenu za zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho převzetí přepravci (např. řidiči přepravní služby TOPTRANS). 
  • B. Platba předem bezhotovostním převodem
   Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.
  • C. Platba hotově
   V hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
 4. Prodávající má v jednotlivém případě, zejména je-li cena zboží vyšší, právo požadovat před předáním (odesláním) zboží úhradu jím stanové zálohy na cenu zboží nebo celé ceny zboží.
 5. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, kdy není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 6. V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 7. Prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad či doklad o zakoupení zboží, a to v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy.
 8. Při prodlení s úhradou kupní ceny má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z ceny zboží, s jehož úhradou je kupující v prodlení.

4. Dodání a přeprava zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Za převzetí zboží u kupujícího, který je podnikatelem, se považuje i okamžik jeho předání prvnímu dopravci (přechod nebezpečí škody na věci). Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilé zhoršení přechází na kupujícího odevzdáním zboží.
 2. Místo dodání zboží je určené v kupní smlouvě. Náklady na dopravu (včetně všech poplatků) hradí kupující. Dopravu zboží lze provést takto:
  • nakládku a dopravu zboží do místa dodání zajistí prodávající, vykládku zboží zajistí kupující,
  • nakládku zajistí prodávající, dopravu zboží do místa dodání a jeho vykládku zajistí kupující,
  • dopravu zajistí kupující a zboží vyzvedne přímo u prodávajícího, nakládku realizuje prodávající.
 3. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Pokud je způsob dopravy dohodnut a zajištěn na základě požadavku kupujícího, nese rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující. Je-li prodávající dle kupní smlouvy nebo dle povahy věci povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,15 % denně z ceny neodebraného zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.
 5. Kupující vždy řádně zkontroluje obsah zásilky (balíku) při jejím převzetí. Pokud zásilka nebo její obsah vykazuje znaky poškození, sepíše kupující ihned protokol o poškození zásilky s dopravcem. Došlo-li k poškození zboží dopravou bez známek poškození obalu, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Vždy je vhodné vyfotit poškození a poslat pořízený snímek prodávajícímu emailem k důkazu o nároku kupujícího z případné reklamace.
 6. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na účet prodávajícího. Po uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici zboží.

5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a to nejpozději do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na  info@abazeny.cz).
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
 5. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité a kompletní spolu s originálním dokladem o koupi (fakturou) na adresu:

  firma   :  LOVITAS s.r.o.
  ulice    :  Rybná 716/24
  město : 110 00 Praha
  stát     : Česká republika

  a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž  tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
 6. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.

6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má v takovém případě vůči kupujícímu právo na náhradu přepravného a ostatních nákladů spojených s vrácením zboží.
 2. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, pokud je ukončena výroba zboží nebo jeho dodávka na trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

7. Odpovědnost za vady

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí) nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (to neplatí, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel) nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že,
  • prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží,
  • nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
 6. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).
 7. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % denně z kupní ceny nevyzvednutého zboží. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem. 

8. Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu poskytnuty ze strany kupujícího za účelem splnění objednávky, jsou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací či sdělení, kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření s případným nesouhlasem. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů souvisejících s platebním stykem či distribucí objednaného zboží. Kupující prohlašuje, že jakékoliv vyplněné osobní údaje jsou pravdivě a správné, a že bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9. Užití obrazových materiálů

Kupující smí užívat obrazové materiály, které jsou majetkem prodávajícího nebo které dodavatel sám užívá, jen pokud mu je prodávající výslovně označí a udělí k jejich užití písemný souhlas. V případě pochybností platí, že kupující nemá k jejich užití souhlas. Za užití jiných materiálů nenese prodávající žádnou odpovědnost. Osobou za prodávajícího v této věci oprávněnou je jen ředitel obchodního útvaru prodávajícího.

10. Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak.

Recyklační poplatek

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ukládá povinnost výrobcům a dovozcům a prodejcům elektrozařízení zajistit zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení, to vše za účelem prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení.

Všichni výrobci, dovozci a prodejci elektrozařízení tak musejí finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. V takovém případě mají i koncoví prodejci povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Veškeré ceny za zboží na www.abazeny.cz již zahrnují recyklační poplatky.26055 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!